"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

21 בדצמבר 2010

לא לפתיחת אזורי רישום לבתי ספר יסודיים


תצלום: ppdigital

מאת אריה קיזל


פתיחת אזורי הרישום, במיוחד בבתי ספר יסודיים, כפי שמתכננת הנהלת משרד החינוך תהיה משגה חמור אשר לא רק יביא להסגת בתי הספר לאחור מבחינה ערכית-הומניסטית אלא גם ימנע טיפול שורש משמעותי ונדרש בחינוך היסודי בישראל.

פתיחה של אזורי הרישום תקבע את המגמה החריפה והמתמשכת של שעתוק השיח העסקי, של שוק חופשי לכאורה, אל תוך בתי הספר. הדבר יגרום בהכרח להפעלת לחץ מיותר מצד רשויות מקומיות וקואליציות כוח של הורים על בתי הספר והנהלותיהם. במצב זה אחד המדדים היחידים כמעט להערכת בתי הספר יהיו ההישגים הלימודיים והבולטות התקשורתית שלהם. זהו מתכון בטוח לשאיבת הרוח החינוכית-הערכית מבתי הספר והעברתם המוחלטת לשיח תחרותי שבו יככבו אופנות ולחצים.

נחום בלס (הארץ, 14.12.2010) מניח כי ברמה הערכית העקרונית פתיחת אזורי רישום תביא לשני יתרונות: חופש רב יותר להורים אשר יוכלו לבחור את מקום הלימודים של ילדיהם והגברת התחרות בין בתי הספר אשר יש בה כדי לתרום לשיפור ההישגים הלימודיים של מערכת החינוך. לדבריו, ברמה החינוכית יתרום הדבר למוטיבציה גבוהה יותר ללמידה בקרב התלמידים וגם יתרום לאווירה הלימודית והחינוכית בבית הספר וכמובן לשקיפות מערכתית.

אלא שאלה אינן הבעיות המרכזיות של החינוך היסודי בימינו. הבעיות הן אי היכולת להעלות במידה ניכרת את רמת תהליכי ההוראה והלמידה מרמת הידע לרמת ההבנה והחשיבה, אי הצטרפותם של מורים גברים למערכת החינוך היסודית ושמרנות ניהולית ורגולטורית אשר מביאה לכך שרק מעטים הם בתי הספר היסודיים שהם פורצי-דרך וחדשניים מבחינת תהליכים דיאלוגיים נדרשים, שיטות הוראה, חלוקת זמן גמישה והכנסת תכנים לימודיים מעמיקים. כל זאת בנוסף לפערים הקשים בין מערכת החינוך הממלכתית היהודית לזו הערבית.

חסרונות אלה דורשים כבר עתה להעמיד את החינוך היסודי בראש סדר העדיפות הלאומי מבחינה חינוכית ותקציבית (ולא די ב"אופק חדש"). אם לא יינקט צעד זה נמשיך לקצור את הכישלונות בחטיבת הביניים. בהן נחשף מדי שנה גודל ועומק הפערים וניסיונות התיקון מתחילים בשלב מאוחר מדי.

פתיחת אזורי הרישום והעמדת בחירת ההורים במרכז מנסה לטפל בבעיה דרך הגברת התחרות בין בתי הספר. זו שגיאה חמורה אשר תביא לכך שבית הספר יאמץ כללי התנהגות של תאגיד כלכלי אשר בו יאלצו המנהלים והצוותים החינוכיים להפוך את בתי החינוך למוסדות יצרניים לציונים. הדבר ייתן כוח מוגזם ולא נחוץ בידיהם של ראשי הרשויות המקומיות המשתוקקים לרוב לקבל אחריות מלאה על החינוך בעירם ויהיו מונעים מלחצי ההורים להגביר את ההישגים בבחינות.

הישגים לימודיים משתקפים בישראל בדרך כלל בשני מדדים מרכזיים – הישגי בחינות המיצ"ב בכיתות ה' ו-ח' והישגי בחינות הבגרות. בדרישה להגברת השקיפות של הציונים הם יוטענו לאתרי האינטרנט של הרשויות או של משרד החינוך (שיהפך לרגולטור מחמיר ודורשני) ומכאן תחל תחרות קשה ובלתי נסבלת, חשופה תקשורתית, בין בתי ספר רק על ציונים. הדבר יביא לסחרחרת פרסומית כדי לעמוד ביעדי ההרשמה לבתי ספר מסוימים וללחצים מצד אוכלוסיות חזקות. בתי ספר באזורים מסוימים יתרוקנו ויחלשו באופן טבעי והדבר יביא רק לירידה הכללית בהישגים ולסימונם של מוסדות חינוך אלה כחלשים. זו תהיה בכייה לדורות.

שיטה זו שבבסיסה שיח ההערכה הבלתי פוסקת, תחרותיות-יתר מיותרת ובחירת הורים תרחיק את בית הספר היסודי ממטרותיו ותרוקן את הרוח החינוכית-הערכית שאמורה להיות במרכזו. היא תהפוך את הכיתה למכינה בלתי פוסקת לבחינות.

זאת ועוד: תוצאות המיצ"ב והישגי בחינות הבגרות הם מדדים חלקיים, לעיתים שטחיים, אשר משקפים לרוב ידיעות צרות אופקים ועולם ידע הכולל ברובו שינון וזכירה. משרד החינוך עדיין רחוק מהגשמת יעדי "האופק הפדגוגי" שאותו קידמה בשעתו פרופ' ענת זוהר בהיותה יו"ר המזכירות הפדגוגית אשר ביקש להעביר את הבחינות ואת תהליכי ההוראה-למידה לקודים של חשיבה והעמקה ולהחליף בכך את השינון הטכני לקראת בחינות ידע בסיסיות.

אי לכך, יש להעניק עדיפות לחינוך היסודי, לשפר את איכות כוח האדם בו, להעצים את הרוח החינוכית הערכית וההומניסטית וליצור איזון שבו בית הספר יהווה קהילה ערכית של לומדים-חוקרים ולא למוסד מנוכר למדידת הישגים.פורסם בהארץ, 21.12.2010

תגובה 1:

jalal אמר/ה...

מדינה קפיטליסטית אכזרית:
אני מאוד חושד במשרד החינוך, לא הוא ולא הממשלה, אכן מעוניינים לתת להורים כוח. בין השורות של תכנית "אזורי הרישום" מוסתרת גישה מעמדית קפיטליסטית מעמדית המעוניינת להגביר את הפערים בחברה, ואינני מתפלא אם מחר בתיה"ס יעברו הפרטה כזו או אחרת, כי קובעי המדיניות מעוניינים בדיסאינטגרציה במקום אינטגרציה, "החזק ישרוד ולחלש יש אלוהים".