Academic Page: http://ariekizel.blogspot.co.il

הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים באוניברסיטת חיפה:

https://israelp4c.blogspot.com/

5 במאי 2009

ערב עיון בנושא הוראת ההיסטוריה

הזמנה ליום עיון בנושא

כתיבת היסטוריה והוראתה בראייה רב-תרבותית

עם צאת הספר "היסטוריה משועבדת"
(מאת אריה קיזל, הוצאת מכון מופ"ת, 2008)

יום העיון יתקיים ביום שני, 11 במאי בשעה 16:00 באולם הסנט של אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול, קומה 29

בתוכנית:
16:00 - 16:15 התכנסות וכיבוד קל

16:15 - 16:45 פרופ' אייל נווה, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב: בחינות בגרות בהיסטוריה - פגיעה במקצוע ההיסטוריה

16:45 - 17:15 ד"ר גדי ראונר, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה: הפרק שייכתב ב-2040 בספר "היסטוריה משועבדת"

17:15 - 17:45 ד"ר מרי תותרי, ראש החוג לאזרחות, המכללה האקדמית לחינוך אורנים: היהודים וההיסטוריה שלהם, הערבים וההיסטוריה של האחר

17:45 - 18:15 אריה קיזל, המכללה האקדמית לחינוך אורנים ומכון מנדל: היסטוריה משועבדת: תוכניות הלימודים וספרי הלימוד

18:15 - 18:45 דיון וסיכום

הנכם מוזמנים

אין תגובות: